พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อัตราการใช้พลังงานในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
อยู่ในอัตราค่อนข้างสูงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงาน
ทั้งในและนอกประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะประเทศเราต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนถึงร้อยละ 60 จึงได้เริ่ม
วางนโยบายให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นด้านการส่งเสริมเป็นหลัก เช่น การบริการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน
การให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การให้คำปรึกษา, แนะนำและแผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นต้น
แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
 
       ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีกฎหมายอนุรักษ์พลังงานขึ้น โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายที่ใช้ในการกำกับควบคู่กับมาตรการด้านการส่งเสริมและ
ให้สิ่งจูงใจโดยการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การสนับสนุนม ในขณะเดียวกันก็มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมายดังกล่าวก็คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และได้มีการออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องตามมา ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่อาคารควบคุม และโรงงานควบคุม
โดยมีหน้าที่ต้องถือปฎิบัติพอสรุปได้ ดังนี้
 


    ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) กำหนดให้เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุม
ซึ่งโรงงาน/อาคารควบคุม หมายถึง หน่วยงานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าลูกเดียวหรือหลายลูกรวมกันอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกันมีขนาดรวม
ตั้งแต่ 1,175 kVA ต้องดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานควบคุมของตนให้ได้ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ หน่วยงานที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดโดยรวมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ถือเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม
ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานในฐานะโรงงาน/อาคารควบคุม จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดการพลังงานและจัดทำรายงาน
การจัดการพลังงานประจำปี พร้อมการตรวจสอบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฯ และรวมถึงการออกแบบอาคารให้มีค่าประสิทธิภาพพลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยอ้างอิงถึงค่ามาตรฐานอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานตามกฏกระทรวงที่ระบุไว้
ระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
       ดังนั้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
การอนุรักษ์พลังงานมานานกว่า 20 ปี และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับการให้บริการในทุกรูปแบบและทุกประเภทกิจการ
ในด้านพลังงาน เช่น การตรวจวัดวิเคราะห์ค่าการใช้พลังงาน การจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปีของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจของผู้ว่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ
กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในอาคาร/โรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 และดำเนินการสำรวจ ตรวจวัด
อุปกรณ์หลักที่มีนัยสำคัญต่อการใช้พลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการดำเนินงานที่มีความเหมาะสม
  ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน
image
จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากรในด้านเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นหัวข้อการอบรมที่ทางสถานประกอบการมีความสนใจ
ตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจ่ายลมเย็น
ตรวจวัดประสิทธิภาพ ของอุปกรณ์/เครื่องจักรหลักที่มีนัยสำคัญ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะ และหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง
image
สอนจัดทำระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่คณะทำงานและผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อให้เข้าใจในระบบการจัดการพลังงาน
ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
จัดทำรายงาน การจัดการพลังงานและตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบรับรองภายนอก (External Audit)

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
Address:เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-9533-4
Email :econccmail@gmail.com 
Fax :0-2691-9535

 

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายบัญชี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้