โครงการ

หน่วยงาน

จัดทำคู่มือวิธีการลดการใช้พลังงานภายในโรงงาน   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
จัดทำคู่มือ และ Check List การจัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน  ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (ECCJ) ร่วมกับ
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการที่ปรึกษาตรวจสอบตำราหลักสูตร PRE สามัญ  ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
จัดทำคู่มืออนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมยาง  บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดทำคู่มืออนุรักษ์พลังงานอุตสาหกรรมพลาสติก  บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดทำคู่มือ และ Check List การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน  ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศญี่ปุ่น (ECCJ) ร่วมกับ
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จัดทำคู่มือการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการในอุตสาหกรรม 6 ประเภท  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และโรงงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและเล็ก (SME) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการจัดการพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2555 (ระยะที่ 1) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศปีงบประมาณ 2556 (ระยะที่ 2) 
Pocket Book การอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (ระยะที่ 2)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 3) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2557  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2558 (ระยะที่ 4) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2558 (ระยะที่ 4) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2558  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2559  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2559 (ระยะที่ 5) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ปี2559  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 (ระยะที่1) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2560  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องจักร  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

และอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 6) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 ในระบบหม้อไอน้ำ ปี2560 (ระยะที่2) 
ร่างหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดทำคู่มือพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุปกรณ์หลัก เครื่องจักร และเทคโนโลยี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ) 
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2561  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จัดทำคู่มือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายสามัญโรงงาน ปี2562  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  
 
 เรื่องหน่วยงาน/หนังสือ
การปรับสภาพน้ำดิบสำหรับระบบระบายความร้อน  วารสารประสิทธิภาพพลังงาน

(ภาคระบบปรับอากาศ , ระบบส่งกำลังไฟฟ้า และระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง)  มูลนิธิประสิทธิภาพพลังงานแห่งประเทศไทย
การประหยัดพลังงานในส่วนน้ำเย็นของระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็น  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนการเปิดและปิดระบบปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมีนาคม
การใช้การบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนเมษายน
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (1)  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนพฤษภาคม
การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ (2)  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมิถุนายน
การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกรกฎาคม
การใช้และการบำรุงรักษาหอผึ่งเย็น  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนสิงหาคม
การใช้และการบำรุงรักษาปั๊มน้ำ  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกันยายน
ฟิล์มกันความร้อนสำหรับลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารและยานพาหนะ
  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนตุลาคม
การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาเผา  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนพฤศจิกายน
การควบคุมอุณหภูมิ ความดันและกำจัดการกลั่นตัวของไอน้ำ  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมีนาคม
ทำบ้านหรืออาคารให้อยู่สบายและประหยัดพลังงานโดยลดความร้อนจากดวงอาทิตย์
  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมีนาคม
เลือกขนาดเครื่องอัดอากาศอย่างไรจึงประหยัดค่าไฟฟ้า  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนพฤษภาคม
การปรับปรุงผนังทึบของอาคารหรือบ้านอยู่อาศัยเพื่อลดความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์
  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมิถุนายน
ขนาดอุปกรณ์บังแดดแนวนอนที่เหมาะสมกับทิศหน้าต่าง  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกรกฎาคม
แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง (1)  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกรกฎาคม
ขนาดอุปกรณ์บังแดดแนวตั้งที่เหมาะสมกับทิศหน้าต่าง  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนสิงหาคม
แนวทางแก้ไขปัญหาระบบระบายอากาศและระบบกำจัดฝุ่น  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนกันยายน
แนวทางการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง (2)  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนพฤศจิกายน
อาคารแต่ละประเภทสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างไร (1) และ (2)
  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนมีนาคม
การประหยัดพลังงานในครัวเรือน  นิตยสารเทคนิค ฉบับเดือนตุลาคม

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด

Address :เลขที่ 87 ซอยอินทามระ 44 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400
Phone :0-2691-9533-4
E-mail :econccmail@gmail.com
Fax :0-2691-9535

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้