PRE 2562

Last updated: 12 ก.ค. 2564  |  3169 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผชร)

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ผชร.) ประจำปี 2562

รายละเอียดโครงการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลบริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดภารกิจทีดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคารและภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลงังานและใช้พลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย (ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน)” เป็นการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 5 วัน โดยเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 4 วัน และภาคปฏิบัติจำนวน 1 วัน และมีการทดสอบความรู้จากข้อสอบมาตรฐานในวันที่ 6 ซึ่งใช้เวลาการสอบ 3.0 ชั่วโมง

หัวข้อวิชาการฝึกอบรม

1. กฎหมายและความรู้พื้นานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
1.2 พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
1.3 การจัดการพลังงาน
1.4 การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

2. การจัดการพลังงานในโรงงาน

2.1 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
2.2 ระบบไฟฟ้ากำลังและการอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
2.3 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
2.4 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบอากาศอัด
2.5 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม
2.6 เครื่องมือวัดทางความร้อน
2.7 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไอน้ำ
2.8 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม
2.9 การอนุรักษ์พลังงานโดยการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
2.10 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบทำความเย็น
2.11 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

3. การดำเนินการอนุรักษ์พลงังานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.1 ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (รายกลุ่ม)
3.2 ปฏิบัติการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (รายบุคคล)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล, เคมี, อิเล็กทรอนิกส์, ฟิสิกส์และพลังงานหรือเทียบเท่า)
 5. กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ข้อ 2 (1) , 2 (2) และ 2 (5) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อนดำเนินการฝึกอบรม
 6. กรณีโรงงานควบคุมไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 สามารถเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 – 5 เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นการเฉพาะกิจ โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาก่อนดำเนินการฝึกอบรม
สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
 1. วุฒิบัตรแสดงการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน
 2. คู่มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้จัดทำรายงานการจัดการพลังงานและวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
 3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานโรงงานละ 1 มาตรการ
 4. รางวัลจากผลการทดสอบความรู้

เอกสารหลักฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ค่าบริการฝึกอบรม
จำนวน 4,200 บาท ต่อ 1 ท่าน (ไม่รวม Vat)

หมายเหตุุ

 1. สถานประกอบการสามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมแห่งละไม่เกิน 2 ท่าน
 2. กรณีกำหนดการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการฝึกอบรมภายใน 2 สัปดาห์
 3. การรับสมัครฝึกอบรมจะเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการรับสมัคร และชำระค่าบริการฝึกอบรมตาม รายละเอียดการชำระค่าบริการอบรม อย่างครบถ้วน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

PRE 2560

29 ม.ค. 2564

PRE 2561

29 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้